Displaying 1 - 1 of 1

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON)   เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

  ในปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44


ตารางการนำเสนอ


» Tentative Program EECON-44 

» Conference Program On-Site 

» Conference Program Online 

»  ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังสำหรับผู้นำเสนอรูปแบบออนไลน์ (Online)   


» รหัสบทความแยกตามสาขา  


» ลำดับและชื่อบทความแยกตามสาขา


ผังการนำเสนอ On-Site


ผังการนำเสนอ Online

» ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังสำหรับผู้นำเสนอรูปแบบออนไลน์ (Online) 

 


" ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรม “การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD)” รหัสกิจกรรม 301-03-2025-00/2111-001  คะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับ 15 PDU  สำหรับท่านที่ต้องการชั่วโมง CPD ให้แจ้งเลขสมาชิกสภาวิศวกรที่จุดลงทะเบียน และจะต้องร่วมงานในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 "

» สามารถตรวจสอบเลขสมาชิกสภาวิศวกร ได้ที่นี่


» ส่งบทความ (Paper Submission) 


» ลงทะเบียน (ผู้นำเสนอ และ ผู้เข้าร่วมงาน)


» Tentative Program EECON-44 

» การจองห้องพักโรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน (Accommodation information) 

 


» ตารางสายการบินเดินทางสู่ จ.น่าน (ขาไป-ขากลับ) 

 


» ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม จ.น่าน

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EECON-44 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบในสถานที่ (On-site) ทางเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม ตามโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนท่านละ 599 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการร่วมทำกิจกรรมพื้นเมือง และนำชมสถานที่สำคัญๆ ดังนี้

  1. ค่ารถ-รับส่ง ไปชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  2. ค่าอาหารเย็นแบบล้านนา (ขันโตก)
  3. ค่ากระทง สำหรับลอยลงในแม่น้ำน่าน (ได้รับทุกท่าน)
  4. ค่าโคมลอย (ปล่อยโคมลอยแบบกลุ่ม)
  5. ใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม

โดยท่านสามารถชำระเงินลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่ บัญชีธนาคาร

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว เลขที่บัญชี 053-430783-5

ชื่อบัญชี THE INTERNATIONAL ELECTRICAL ENGINEERING CONGRESS (iEECON)

จำนวนเงินค่าใช้จ่ายท่านละ 599 บาท

 

และเมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม เพิ่มเติมแล้ว

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าร่วมกิจกรรม และกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล-หน่วยงาน-เบอร์โทรศัพท์

มาที่ E-mail : eecon44@gmail.com

  • โปรแกรมกิจกรรม  

 

        » แจ้งสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EECON-44 ทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานและนำเสนอแบบในสถานที่ (On-site)


​การปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจังหวัดน่าน (Covid-19)  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง กรุณาสแกน QR code "น่านปลอดภัย" เพื่อลงทะเบียนในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อเดินทางเข้า จ.น่าน ก่อนเดินทางไปถึง จ.น่าน เพื่อเก็บบันทึกภาพถ่ายหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือปริ้นเป็นเอกสารแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจคัดกรองของทางจังหวัดน่าน

การกรอกข้อมูล QR Code "น่านปลอดภัย" ต้องทำการสแกนและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนถึงสนามบินน่านนคร จ.น่าน ไม่เกิน 6 ชั่วโมง


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  • Copyright Transfer form   สามารถดาวโหลดได้ที่นี่  
  • Biography form                   สามารถดาวโหลดได้ที่นี่  

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ให้ผู้นำเสนอดาวน์โหลดแล้ว กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อนำไฟล์ข้อมูลไป upload พร้อมกันในระบบของการส่งบทความ Camera-Ready Submission


บัญชีธนาคารสำหรับในการชำระเงินค่าลงทะเบียน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว เลขที่บัญชี 053-430783-5

ชื่อบัญชี THE INTERNATIONAL ELECTRICAL ENGINEERING CONGRESS (iEECON)


ผู้สนับสนุน (sponsors)


 

 


 

The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44)
Copyright (c) 2021  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.
Design provided by  www.paper4conference.com